Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Aktualności

IV Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnościami

PSOUU Koło w Wyszkowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida serdecznie zapraszają na "IV Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnościami" pod patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego, który odbędzie się 5 kwietnia 2018 roku w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie, ul. 11 Listopada 1.
Zapraszamy do udziału osoby z niepełnosprawnościami (Indywidualnie lub grupowo) do udziału w roli zawodników lub widzów.
Celem Turnieju jest: popularyzacja gry w tenisa stołowego, pobudzenie do aktywności, integracja środowiska, promocja osób z niepełnosprawnościami, promocja Gminy Wyszków i Powiatu Wyszkowskiego

Więcej informacji na stronie PSOUU Koło w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Oferta Stowarzyszenia SPES

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Stowarzyszenie SPES chce pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Został utworzony fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków nastąpi kontakt z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają ja do weryfikacji.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem stypendium Stowarzyszenia SPES

Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Zaproszenie dla kobiet bezrobotnych do udziału w projekcie unijnym PAZ - aktywizacja zawodowa kobiet

Projekt „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” realizowany jest przez BlitzProject Group w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery oraz Hochschule der Bundesagentur für Arbeit w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.


Celem projektu jest zaadaptowanie, wypracowanie i wdrożenie w okresie 01.08.2017 - 30.04.2019 kompleksowego rozwiązania partnera ponadnarodowego zwiększającego efektywność działań na rzecz aktywizacji zawodowej pełnoletnich kobiet pozostających bez zatrudnienia. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rozwiązania, dzięki współpracy z partnerem ponadnarodowym, do praktyki w Agencjach Zatrudnienia w aktywizacji zawodowej, kształceniu przez całe życie, tworzeniu i realizacji polityk publicznych. Cele projektu odpowiadają celowi szczegółowemu POWER dla Działanie 4.3.

Więcej informacji na stronie Projektu „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet”.

Drukuj E-mail

Informacja o dotacji na zatrudnienie osób bezrobotnych w przedsiębiorstwie społecznym

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy informuje o prowadzonym naborze wniosków o dotację dla samorządów, organizacji pozarządowych i osób fizycznych. 

Dotacja na zatrudnienie osób w przedsiębiorstwie społecznym
Nawet do 79 tys. zł łącznie na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnienie w nim osób bezrobotnych mogą otrzymać gminy i powiaty, podmioty kościelne, stowarzyszenia i fundacje, a także osoby fizyczne z powiatów: wyszkowskiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego i m. Ostrołęki w ramach Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES). Dotację przeznaczyć można na każdy rodzaj działalności gospodarczej, usługi społeczne, a także działalność oświatową i kulturalną. Nie jest wymagamy wkład własny. Zagwarantowana jest bezpłatna specjalistyczna pomoc w złożeniu wniosku, uruchomieniu działalności oraz rozliczeniu środków.
Obecny nabór do projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, w ramach którego wspierane jest zakładanie nowych przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych), potrwa do 31 stycznia 2018 r.
Chcąc skorzystać z dotacji, jednostka samorządu terytorialnego może razem z innym samorządem, podmiotem kościelnym lub organizacją pozarządową powołać spółdzielnię socjalną osób prawnych i zatrudniając w niej osoby bezrobotne ze swojego terenu, zapewniać usługi na rzecz mieszkańców. Tak powstała na przykład Spółdzielnia Socjalna "Szansa", utworzona przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin oraz Fundację "Leśne Zacisze" zajmująca się między innymi dostarczaniem urzędowej korespondencji i utrzymaniem porządku czy Spółdzielnia Socjalna "Węgrowianka" z Węgrowa, utworzona przez Miasto Węgrów i Starostwo Powiatowe zajmująca się utrzymaniem terenów zielonych i usługami remontowo-budowlanymi.
Stowarzyszenie lub fundacja zainteresowana dotacją poza współtworzeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych może uruchomić działalność gospodarczą w ramach organizacji lub powołać spółkę non-profit. Na przykład Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" z Myszyńca w ramach dotacji na działalność oświatową otwiera kolejne punkty przedszkolne, a Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” z Mławy remontuje lokal i wyposaża prowadzoną przez siebie restaurację „Gary Babci Krysi”.
Osoby fizyczne nie mające pracy spełniające kryteria projektu mogą otrzymać dotację na założenie spółdzielni socjalnej. Tak powstała i dalej działa na przykład Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej” z Ostrołęki prowadząca restaurację i usługi cateringowe.
Praca w przedsiębiorstwie społecznym bez względu na jego formę prawną jest dla osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej, bezdomnej czy w inny sposób wykluczonej społecznie szansą na powrót do normalnego, samodzielnego życia.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorzy zakładają, że w ciągu trzech lat zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych z subregionu ostrołęckiego znajdzie w sumie 60 osób oddalonych od rynku pracy.

Więcej informacji: mowes.pl

Drukuj E-mail

Oferta Niepublicznego Żłobka A Ku Ku

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku w związku z prowadzonym projektem „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanym na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, RPO WM na lata 2014-2020, numer projektu RPMA.08.03.01-14-7014/ informuje o otwartym naborze do żłobka.

Aktualnie poszukukiwani są chętni rodzice powracający na rynek pracy, którzy są osobami bezrobotnymi lub na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/ wychowawczym w związku z opieką nad dzieckiem do lat 3 z orzeczeniem o niepełnosprawności. Opłata za żłobek jest w 80% finansowana z funduszy UE.

Więcej informacji na stronie Niepublicznego Żłobka A Ku Ku.

Drukuj E-mail

Projekt „Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu”

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. informuje o prowadzonej rekrutacji w ramach projektu „Wachlarz możliwości przeciw ubóstwu i wykluczeniu” nr projektu RPMA.09.01.00-14-8150/17 , który będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego w terminie od 01.11.2017 r. do 31.07.2018 r.

Grupę docelową projektu stanowią osoby:

 1. zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego,
 2. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
 4. w wieku 18 – 67 lat, w tym osoby:

· niepełnosprawne (22 osoby),

· korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (4 osoby),

· bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy (4 osoby)

 

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

 • diagnozy indywidualnych potrzeb potencjałów Uczestników Projektu połączona z pośrednictwem psychologicznym,
 • warsztatów kompetencji społecznych,
 • poradnictwa zawodowego,
 • szkolenia zawodowego,
 • płatnego stażu zawodowego,
 • pośrednictwa pracy.

Więcej informacji na plakacie.

Drukuj E-mail

Projekt "NIE! - dla wykluczenia"

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński realizuje na terenie woj. mazowieckiego projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS pn. ”NIE - dla wykluczenia”.

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących w woj. mazowieckim na obszarach poniżej progu de faworyzacji, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które jednocześnie doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego. Projekt zakłada utworzenie 6 grup po 12 uczestników, a więc w sumie wsparciem zostaną objęte 72 osoby (43K i 29M). Minimum 30% uczestników projektu stanowić będą osoby niepełnosprawne, a minimum 19% stanowić będą osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy. Pierwszeństwem w objęciu wsparciem będą miały osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

W ramach projektu oferowane są:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu - 2h/UP.

2. Poradnictwo psychologiczne - 7h/UP.

3. Trening umiejętności społecznych - 8h/grupa (śr. 12 os.).

4. Szkolenia zawodowe - 80h/grupa (śr. 12 os.).

5. Trzymiesięczny staż zawodowy.

6. Pośrednictwo pracy - 6h/UP.

 

Uczestnicy mają zapewnione:

1. Szkolenia dopasowane do wymagań współczesnego rynku pracy.

2. Zajęcia z profesjonalnymi szkoleniowcami, psychologami, doradcami zawodowymi oraz pośrednikami pracy.

3. Stypendium szkoleniowe oraz stażowe.

4. Catering.

5. Zwrot kosztów dojazdu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Szkolenia zorganizowane będą w miejscu zebrania się grupy średnio 12 osobowej, na terenie woj. mazowieckiego, a miejsca spotkań będą dostosowane do potrzeb uczestników projektu.

Więcej informacji na stronie Projektu "NIE - dla wykluczenia".

Drukuj E-mail

Projekt "Zaktywizowane Mazowieckie"

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. realizuje projekt „Zaktywizowane Mazowieckie”. Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących teren województwa mazowieckiego, biernych zawodowo, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

 • osoby powyżej 30 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Uczestnikom/czkom projektu oferowany jest udział w kompleksowym programie obejmującym BEZPŁATNE:

 • poradnictwo zawodowe (z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania),
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenie zawodowe z zakresu:
  • technik prac biurowych,
  • specjalista ds. rachunkowości, kadr, płac,
  • przedstawiciel handlowy,
 • 3-miesięczny staż zawodowy.

Ponadto w ramach projektu zapewniono dla Uczestników/czek: materiały szkoleniowe i catering, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu oraz możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na stronie projektu "Zaktywizowane Mazowieckie".

Drukuj E-mail

Dzień Pracownika Socjalnego 2017

Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania podziękowań i słów uznania za ofiarną i ciężką pracę, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

Wszystkim Państwu niosącym pomoc osobom potrzebującym życzymy wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, entuzjazmu i wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Drukuj E-mail

Komunikat - „Program wyrównywania różnic między regionami III"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki pismem z dnia 17 października 2017 r. skierował do Powiatu Wyszkowskiego zaproszenie do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2018 r.


Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.


Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r.:

 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  c) 250.000,00 zł dla autobusów;
 4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
 6. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Maksymalny procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kosztach realizacji każdego projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą w ramach programu został określony w wykazach powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2018 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Dla Powiatu Wyszkowskiego maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektów w poszczególnych obszarach programu wynosi:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 30 %;
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – 70 %;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych – 70 %;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – 25 %;
 5. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 50 %.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu będą przyjmowane do dnia 31 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.
Wnioski dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. w Oddziale Mazowieckim PFRON ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON/ programy realizowane obecnie / Program wyrównywania różnic między regionami III i na stronie głównej PFRON w komunikatach.
W przypadku pytań dotyczących programu informacji udziela w Oddziale Mazowieckim PFRON Pani Beata Noceń, tel.: 22 311 83 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj E-mail

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”

Projekt jest skierowany do młodzieży, która nie uczy się stacjonarnie – dziennie (ale może np. studiować zaocznie), nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania (udział w kursach, innych projektach), dla 6 kobiet i 4 mężczyzn, w tym osoby z udokumentowanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub fizycznej, w stopniu pozwalającej na udział w zajęciach projektu.

Celem wsparcia adresowanego do tej grupy młodzieży będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych, psychologiczne i doradcze wsparcie młodzieży, która ukończyła naukę, lecz nie podjęła pracy.

 

Kryteria rekrutacji uczestników do Projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”:

 • Osoba w chwili przystąpienia do Projektu musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć ukończonego 25 roku życia, tym samym nie może do 30 sierpnia 2018 ukończyć 25 roku życia;
 • Musi być osobą bierną zawodowo (niepracującą);
 • Nie posiada w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiada niskie kwalifikacje zawodowe lub posiada kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy;
 • Nie może uczestniczyć w żadnej formie kształcenia/szkolenia (brak kontynuacji nauki);
 • Nie może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna;
 • Wymagane jest zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Konferencja "Razem dla dziecka i rodziny"

W dniu 19 października w warszawskim centrum konferen- cyjnym "EuroCentrum" odbyła się zorganizowana przez Fundację Dziecko i Rodzina Konferencja "Razem dla dziecka i rodziny" podsumowująca projekt o tej samej nazwie. 

Pośród wielu tematów prezentowanach przez kilku prelegentów poruszone zostało również bardzo istotne zagadnienie współpracy powiatowych centrów pomocy rodzinie z ośrodkami pomocy społecznej. Pani Krystyna Kurowska – Dyrektor PCPR w Wyszkowie oraz Pani Agnieszka Mróz – Dyrektor OPS w Wyszkowie wspólnie przedstawiły prezentację pt. Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wystąpienie to idealnie podsumowało współpracę PCPR z OPS, która odbywa się zgodnie z ideą "Razem dla dziecka i rodziny" w wielu obszarach i stanowi podstawę do zwiększenia efektywności i jakości realizowanych usług we wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i umożliwienie zaprezentowania tego ważnego aspektu pracy powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej.

Więcej o Konferencji "Razem dla dziecka i rodziny"

 

 

Drukuj E-mail

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora PCPR w Wyszkowie

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2017 Dyrektora PCPR w Wyszkowie dzień 2 listopada 2017 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Powiatowego Cntrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Drukuj E-mail

Projekt „Najlepszy czas na działanie jest teraz!”

Fundacja Inicjatyw Społecznych "BARWY ZIEMI" realizuje na terenie województwa mazowieckiego projekt „Najlepszyczas na działanie jest teraz!”.
Trwa rekrutacja 48 osób lub rodzin, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, na obszarach poniżej progu defaworyzacji.
W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • wsparcie psychologiczne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników,
 • szkolenie zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo prawno-obywatelskie,
 • trening kompetencji społecznych i pedagogiczno-wychowawczych,
 • trzymiesięczne staże zawodowe.

 

Więcej informacji na stronie Fundacji Inicjatyw Społecznych "BARWY ZIEMI".

Drukuj E-mail

Zmiana adresu PCPR w Wyszkowie

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa nazwa ulicy przy której mieści się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Od 2 września 2017 r. ulica I Armii Wojska Polskiego nosi nazwę Świętojańska.

Aktualny adres to:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie
ul. Świętojańska 82A
07-202 Wyszków

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech