Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+
  • Start
  • Aktualności
  • Projekt „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim"

Aktualności

Projekt „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim"

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim" nr RPMA.09.01.00-14-9718/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Fundacja Szansa dla Niewidomych informuje o rozpoczęciu realizacji projektu z dniem 01.05.2018 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i reintegracja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: osób z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym zamieszkałych w woj. mazowieckim. Rekrutacja do projektu została zaplanowana od maja do grudnia 2018 r.

W okresie realizacji projektu: od 01.05.2018 r. do 30.04.2020 r. przewidziano następujące formy wsparcia dla uczestników:

- Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników,

- Indywidualny trening umiejętności życiowych,

- Grupowy trening umiejętności miękkich,

- Warsztaty wspierająco-coachingowe,

- Indywidualne wsparcie i doradztwo, wsparcie specjalisty ds. aktywizacji zawodowej (doradcy zawodowego) i pośrednika pracy

- Trening orientacji osób z niepełnosprawnością wzroku w terenie,

- Integracyjne działania społeczne,

- Warsztaty tyfloedukacyjne,

- Asystent osoby niepełnosprawnej,

- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,

- Kursy kwalifikacji i umiejętności zawodowych (dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami),

- Staże zawodowe.

Regulamin rekrutacji do projektu zostanie wkrótce opublikowany na stronie internetowej: www.szansadlaniewidomych.org.

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech