Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2016

Kolejny rok z rzędu w Powiecie Wyszkowskim realizowany jest pilotażowy program PFRON pn. „Aktywny samorząd". Jednostką wskazaną przez Powiat Wyszkowski do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu w 2016 roku:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

 

 

 

W bieżącym roku realizowane są następujące formy wsparcia:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

       Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

       Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

       Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

       Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

       Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

       Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

       Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 
2.Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

 

Informacje szczegółowe dotyczące programu

 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci:

       osoba niepełnosprawna do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania – 5.000 zł

Wymagany udział własny – 15% ceny brutto zakupu/usługi

 

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Adresaci:

       osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON (2.100,00 zł):

       kurs/egzaminy - 1.500 zł,

       pozostałe koszty - 600 zł,

Wymagany udział własny - 25% ceny brutto zakupu/usługi

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Adresaci:

       osoba niepełnosprawna do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu.

 

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON :

       dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

       dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,

       dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

Wymagany udział własny – 10% ceny brutto zakupu/usługi

 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON:

       dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

       dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Nie jest wymagany udział własny.

 

Obszar C - Likwidacja barier w poruszaniu się

 

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym


Adresaci:

       osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON: 2.000,00 zł

Nie jest wymagany udział własny.

 


Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 

Adresaci:

       osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym - jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON:

Przy amputacji:

       w zakresie ręki - 9.000 zł,

       przedramienia  - 20.000 zł,

       ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł,

       na poziomie podudzia  - 14.000 zł,

       na wysokości uda  - 20.000 zł,

       uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  - 25.000 zł.

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł.

Wymagany udział własny: 10 % ceny brutto zakupu

 

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

 

Adresaci:

       osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym - jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON:  

Przy amputacji:

       w zakresie ręki - 2.700 zł

       przedramienia  - 6.000 zł

       ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 7.800 zł

       na poziomie podudzia  - 4.200 zł

       na wysokości uda  - 6.000 zł

       uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  - 7.500 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł

Wymagany udział własny: 10 % ceny brutto zakupu

 

Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

Adresaci:

       osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON: 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną .

Wymagany udział własny: 15 % ceny brutto zakupu

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu.

Adresaci:

       osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

       osoby uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II jednocześnie pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów/nauki), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł(netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł - w innych przypadkach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się - w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 2. 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w module II - w zakresie kosztów czesnego:

 1. 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, a także w takim przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto)na osobę.

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II - przerwa w nauce (urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A,

od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 – 16:00 pok. nr 1

lub w wersji elektronicznej (zakładka „Formularze i druki do pobrania” – „Program Aktywny samorząd w 2016 roku”)

Wnioski można składać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w terminach:

MODUŁ I:

do 30 sierpnia 2016 r.

MODUŁ II:

do 15 kwietnia 2016  r.

– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016

od 1 września 2016 r. do 10 października 2016 r.

– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd”

są zamieszczone również na stronie www.pfron.org.pl

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 r.

 

 

 
18.03.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
15.04.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
31.05.2016 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r.
01.09.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
(2-gi cykl 2016)
10.10.2016 Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach programu (2-gi cykl 2016)
31.01.2017 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)
30.06.2017 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu
a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech