Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+
 • Start
 • RODO
 • KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie jest Pan Marek Lasocki, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefon kontaktowy: 570 940 310.

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcemy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

Kto jest Administratorem Pani/pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Wyszkowie (07-202),
przy ul. Świętojańskiej 82A, które reprezentuje Dyrektor.

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, prosimy o kontakt pod adresem e-mail inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź za pośrednictwem adresu pocztowego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świętojańska 82A, 07-202 Wyszków, ewentualnie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 570 940 310.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie?

Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 RODO, przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

PCPR w Wyszkowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji zapisów następujących ustaw:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 5. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 8. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 9. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 10. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 11. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 12. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 13. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
 14. ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,

oraz w oparciu o akty wykonawcze do ww. ustaw.

 

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PANIĄ/PANA JEST OBOWIĄZKOWE?

Wymagamy podania przez Państwa określonego zakresu danych osobowych, który jest niezbędny, aby móc wykonać zadania nałożone na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie przez obowiązujące przepisy prawa, które wskazano powyżej, jak też przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby.  W wielu sytuacjach to Państwo decydują o złożeniu stosownego wniosku czy pisma. Podanie danych jest więc dobrowolne, ale niezbędne do ich rozpatrzenia.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA WOBEC POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE, W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO, tj.

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?                                                            

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek; dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji.

Udostępnianie danych osobowych przez PCPR w Wyszkowie odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora Danych Osobowych obowiązek ich udostępnienia.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech