Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+
 • Start
 • Domy pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej

Na terenie powiatu wyszkowskiego znajdują się trzy domy pomocy społecznej realizujące zadanie powiatu w zakresie pomocy instytucjonalnej:


Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
ul. Jana Pawła II 65
07-221 Brańszczyk
Tel/fax (29) 679-42-20, 742-14-14
www.dpsbranszczyk.pl


Dyrektor Jan Mroczkowski

Dom przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Miesięczna opłata za pobyt mieszkańca wynosi 5 147,73 zł.

DPS jest jednostką organizacyjną powiatu.

  

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie
ul. Wierzbowa 4
07-230 Zabrodzie
tel. (29) 757-12-16
fax (29) 757-13-81
www.dpsniegow.pl/www/index.php       

 

Dyrektor s. Cecylia Lewandowska

Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Opłata miesięczna za pobyt mieszkańca wynosi 5 681,32 zł.
DPS prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor"

Gaj
ul. Matki Wincenty Jaroszewskiej 5
07-230 Zabrodzie
tel/fax (29) 758-25-35
www.fiszor.blogspot.com/


Dyrektor s. Barbara Piotrowska

Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Opłata miesięczna za pobyt mieszkańca wynosi 6 078,67 zł.
DPS prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie wydaje decyzje o umieszczeniu i opłatach za pobyt w domach pomocy społecznej oraz sprawuje nadzór nad tymi domami.
Podstawą skierowania do domu pomocy społecznej jest:

 1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania: za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.

 2. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 1. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;

 2. decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno - rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 3. oświadczenia wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

 4. zaświadczenia lekarskie i dokumentację medyczną;

 5. zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r Nr 42, poz.371, z późn. zm.).

 

W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu. 

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymaganych wyżej dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu. Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,

 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

 4. inne osoby.


Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a przypadku osób małoletnich przedstawicie ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową;
  a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
  b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie:

 3. opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w pkt. 2.
 4. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

 
 Zarządzenie nr 11/2023 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2023 roku. (metryka aktu)

 Zarządzenie nr 5/2022 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2022 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 9/2021 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2021 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 14/2020 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2020 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2019 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2018 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2017 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 18/16 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2016 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 14/15 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2015 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 11/14 Starosty Wyszkowskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2014 roku. (metryka aktu)

Zarządzenie nr 18/13
Starosty Wyszkowskiego z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2013 roku.

Zarządzenie nr 15/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2012 roku.

Drukuj E-mail

Database error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DESC LIMIT 3' at line 5

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech