Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+
 • Start
 • Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (2)

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Wyszkowie została powołana Zarządzeniem Nr 80/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia  października 2019. Skład Rady został uzupełniony Zarządzeniem nr 23/2022 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wyszkowie na kadencję 2019-2023. W miejsce p. Urszuli Zofii Mikołajczyk została powołana p. Iwona Paszkiewicz.

Skład Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych:

Przewodnicząca: Ewa Redel

Wiceprzewodniczący: Mariusz Jacek Duszyński

Sekretarz: Katarzyna Pilarska

Członek: Barbara Osińska

Członek: Iwona Paszkiewicz

Drukuj E-mail

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin).

Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata. Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Powiatowej Rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium Powiatowej Rady, wybierane na okres jednego roku. Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady. Pracami Rady kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady.

Zadania przewodniczącego:

 1. ustala przedmiot i termin posiedzeń rady;
 2. przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium;
 3. reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;
 4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji niereprezentowanych w radzie;
 5. inicjuje i organizuje prace rady.

 

Posiedzenia Powiatowej Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwołania posiedzeń częściej.

W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.

Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

Warunki niezbędne do działania Społecznej Rady w porozumieniu ze Starostą zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Drukuj E-mail

ZADANIA RADY

 • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw
 • Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację
 • Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych  

Drukuj E-mail

PODSTAWA PRAWNA

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560). Powołana przez Starostę, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.

Drukuj E-mail

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Wyszkowie została powołana Zarządzeniem Nr 83/2015 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r.

W skład Rady wchodzą:

 • PRZEWODNICZĄCA – Urszula Zofia Mikołajczyk
 • WICEPRZEWODNICZĄCY – Jan Woźniak
 • SEKRETARZ – Mariusz Jacek Duszyński
 • CZŁONEK – Dorota Kowalska
 • CZŁONEK – Tadeusz Włodkowski

Drukuj E-mail

DANE KONTAKTOWE

Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wyszkowie prosimy kierować na adres:

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ul. Świętojańska 82A

07-202 Wyszków

Drukuj E-mail

Database error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DESC LIMIT 3' at line 5

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech