Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2020 ROKU


pfron logo

 

Po raz kolejny w Powiecie Wyszkowskim realizowany jest pilotażowy program PFRON pn. „Aktywny samorząd". Jednostką wskazaną przez Powiat Wyszkowski do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

  

Cele szczegółowe programu w 2020 roku:

 

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.
  3. Umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie.
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.
  5. Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

 

 

W bieżącym roku realizowane są następujące formy wsparcia:

 

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

        Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

      Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

      Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

      Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;

 

b)           Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

      Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

      Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

      Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

      Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

      Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

 

c)            Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

        Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności     i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

        Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

        Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

        Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

        Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;

 

d)        Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

2.      Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

 

Informacje szczegółowe dotyczące programu

 

 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

 

Obszar A

 Zadanie 1:

 Adresaci:

        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

        dysfunkcja narządu ruchu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000,00 zł.

Wymagany udział własny – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

  

Zadanie 2:

Adresaci:

        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

        wiek aktywności zawodowej,

        dysfunkcja narządu ruchu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania – 4.800 zł, w tym:

        dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,

        dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,

        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,

        dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł.

 

Wymagany udział własny – 25 % ceny brutto zakupu/usługi.

   

Zadanie 3:

Adresaci:

        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

        wiek aktywności zawodowej,

        dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Maksymalna kwota dofinansowania – 4.800 zł, w tym:

        dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,

        dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,

        dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,

        dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł.

 

Wymagany udział własny – 25 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

 

Zadanie 4:

Adresaci:

        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

        wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

        dysfunkcja narządu słuchu.

 

Maksymalna kwota dofinansowania – 4.000 zł.

Wymagany udział własny – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

 Obszar B:

 Zadanie 1:

 Adresaci:

        znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

        dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

 

Maksymalna kwota dofinansowania:

        dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,

        dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,

        dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł.

 

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

 

Zadanie 2:

Adresaci:

        pomoc udzielona w ramach Obszaru B.

 

Maksymalna kwota dofinansowania:

        dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

        dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,

        dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

 z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

 Niewymagany udział własny.

 

 

Zadanie 3:

Adresaci:

        umiarkowany stopień niepełnosprawności,

        dysfunkcja narządu wzroku,

        wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

Maksymalna kwota dofinansowania – 7.500 zł.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

 

Zadanie 4:

Adresaci:

        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

        dysfunkcja narządu słuchu,

        trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

 

Maksymalna kwota dofinansowania – 4.000 zł.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

 

Zadanie 5:

Adresaci:

        pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,

        znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Maksymalna kwota dofinansowania – 1.500 zł.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

Obszar C:

Zadanie 1:

Adresaci:

        znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

        zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

        dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

Maksymalna kwota dofinansowania – 10.000 zł – z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu.

 

Zadanie 2:

 Adresaci:

        znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Maksymalna kwota dofinansowania – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł.

Niewymagany udział własny.

 

Zadanie 3:

Adresaci:

        stopień niepełnosprawności,

        wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

        potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

        potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

         w zakresie ręki – 9.000 zł,

         przedramienia – 20.000 zł,

         ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

         na poziomie stopy lub podudzia – 14.000 zł,

         na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

         uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

 

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

Zadanie 4:

Adresaci:

        stopień niepełnosprawności,

        wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

        potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

        potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

Maksymalna kwota dofinansowania:  do 30% kwot, o których mowa przy obszarze C Zadanie 3, tj. dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

      w zakresie ręki – 2.700 zł,

      przedramienia – 6.000 zł,

      ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł,

      na poziomie stopy lub podudzia – 4.200 zł,

      na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6.000 zł,

      uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł.

 

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

Zadanie 5:

Adresaci:

        znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

        wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

        dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

        zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

 

Maksymalna kwota dofinansowania – 7.500 zł .

Wymagany udział własny: 25 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

 

Obszar D:

 Adresaci:

        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

        aktywność zawodowa,

        pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

 

Maksymalna kwota dofinansowania – 300 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Wymagany udział własny: 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze  znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

        znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

        nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 1)    dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

  - do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

 - do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców,

 2)    dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;

 3)    opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1)    700 zł - w innych przypadkach, które określi realizator programu,

 2)    500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

 3)    300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

 4)    300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

 5)    200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

 6)    300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

 7)    300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego

 8)    800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie e PUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

 

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1)    do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

 2)    do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

 3)    do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

 przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

  

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

  

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w module II - w zakresie kosztów czesnego:

 1)    15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku);

 2)    65% wartości czesnego - w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

 z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość  jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

  

Dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce. Poprzez przerwę w nauce należy rozumieć przerwę w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny.

 

Przypominamy i zachęcamy – można złożyć wniosek nie wychodząc z domu.

 Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW.

 

 

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać

 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

 ul. Świętojańska 82A,

 od poniedziałku do piątku  w godz. 8:30 – 15:30 pok. nr 1

 lub w wersji elektronicznej (zakładka „Formularze i druki do pobrania” – „Program Aktywny samorząd”)

 

 

Wnioski można składać

 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w terminach:

 MODUŁ I:

 od 01 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

 

MODUŁ II:

  od 01 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

 – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020

 (1-y cykl 2020)

 

 

od 07 września 2020 r. do 10 października 2020 r.

 – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

 (2-gi cykl 2020)

  

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd”

 są zamieszczone również na stronie www.pfron.org.pl

 

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu

 „Aktywny samorząd” w 2020 r.

  

28.02.2020

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

01.03.2020

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

31.03.2020

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

15.04.2020

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.05.2020

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2020 r.)

31.08.2020

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

10.10.2020

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

04.12.2020

Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

30.08.2021

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2020 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech