Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2021 ROKU


pfron logo

 

 

Miło nam Państwa poinformować, że kolejny rok z rzędu w Powiecie Wyszkowskim realizowany jest pilotażowy program PFRON pn. „Aktywny samorząd". Jednostką wskazaną przez Powiat Wyszkowski do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Cele szczegółowe programu w 2021 roku:

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.
  3. Umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie.
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.
  5. Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

W bieżącym roku realizowane są następujące formy wsparcia:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

2.      Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

Informacje szczegółowe dotyczące programu

 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Obszar A

Zadanie 1:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000,00 zł.

Wymagany udział własny – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 2:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania – 4.800 zł, w tym:

Wymagany udział własny – 25 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 3:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania – 4.800 zł, w tym:

Wymagany udział własny – 25 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 4:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania – 4.000 zł.

Wymagany udział własny – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar B:

Zadanie 1:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania:

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 2:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania:

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Niewymagany udział własny.

Zadanie 3:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania – 7.500 zł.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 4:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania – 4.000 zł.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 5:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania – 1.500 zł.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar C:

Zadanie 1:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania – 10.000 zł – z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu.

 

Zadanie 2:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł.

Niewymagany udział własny.

Zadanie 3:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 4:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania:  do 30% kwot, o których mowa przy obszarze C Zadanie 3, tj. dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

Wymagany udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 5:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania – 7.500 zł .

Wymagany udział własny: 25 % ceny brutto zakupu/usługi.

Obszar D:

Adresaci:

Maksymalna kwota dofinansowania – 300 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Wymagany udział własny: 15 % ceny brutto zakupu/usługi.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze  znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 - do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

- do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców,

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w module II - w zakresie kosztów czesnego:

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość  jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce. Poprzez przerwę w nauce należy rozumieć przerwę w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny.

 

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

ul. Świętojańska 82B,

od poniedziałku do piątku  w godz. 8:30 – 15:30 pok. nr 1

lub w wersji elektronicznej (zakładka „Formularze i druki do pobrania” – „Program Aktywny samorząd”)

Wnioski można składać w wersji papierowej (bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie lub za pośrednictwem poczty) albo drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW w terminach:

MODUŁ I:

od 01 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

MODUŁ II:

 od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

(1-y cykl 2021)

od 06 września 2021 r. do 10 października 2021 r.

– dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022

(2-gi cykl 2020)

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd”

są zamieszczone również na stronie www.pfron.org.pl

Harmonogram realizacji pilotażowego programu

„Aktywny samorząd” w 2021 r.

Termin             Opis

01.03.2021       Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o   przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu

01.03.2021       Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

31.03.2021       Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

30.04.2021       Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy  Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.05.2021       Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę  (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2021 r.)

31.08.2021       Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

10.10.2021       Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

06.12.2021       Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

31.12.2021       Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na  złożenie wniosku o dofinansowanie

31.08.2022       Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2021 roku  na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem  programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone 

 

UWAGA – ważna informacja !

Jak składać wnioski w ramach Modułu I i Modułu II drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl  ?

PODSTAWĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ INTERNET JEST:

Więcej informacji pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl i polecamy przydatne linki do stron prezentujących krok po kroku obsługę SOW:

Dzięki krótkim filmom można w łatwy sposób dowiedzieć się m.in.:

Filmy instruktażowe - Moduł Wnioskodawcy:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html

System SOW - na czym polega, jak się w nim poruszać?

https://www.youtube.com/watch?v=YWCGpqAMSWE

W jaki sposób złożyć wniosek w Systemie SOW?

https://www.youtube.com/watch?v=mYkQHbqrmJQ

PFRON SOW - jak rozliczyć wniosek o dofinansowanie?

https://www.youtube.com/watch?v=D86r0O10EDw

Elektroniczne składanie wniosków możliwe jest dla osób posiadających profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

SOW i ePUAP jak to zrobić?

https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY&list=UUOlSaelqOpi6seepOT9eKjQ&index=12

e-Polak potrafi! Michał Czernecki tłumaczy, jak przez internet założyć profil zaufany

https://www.youtube.com/watch?v=5zvWIQ7cLVU&list=PL2cs7FV0x4ScvqNkdF-ozSKpD71ulQPER&index=16

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON znajduje się na stronie internetowej:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Aby złożyć wniosek przez internet należy wejść na stronę internetową:

https://sow.pfron.org.pl  i zalogować się do Systemu.

Za pierwszym razem trzeba będzie utworzyć swoje konto w SOW – Rejestracja.

W przypadku trudności związanych z korzystaniem z Systemu SOW dostępna jest infolinia:

Infolinia dla Użytkowników Systemu SOW:
 0 800 889 777
(połączenie bezpłatne)
Czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 - 17.00

Drukuj

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech