Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
A- A A+

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych - definiowanych jako wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym - mogą otrzymać przede wszystkim ci niepełnosprawni wnioskodawcy, którzy mają trudności w poruszaniu się. Ponadto przeprowadzona likwidacja powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w każdym czasie.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekajšce do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
  2. rozliczenia roczne z osiągniętych dochodów za rok poprzedni, osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą;
  3. aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności;
  4. zaświadczenie kierownika Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy;
  5. decyzje o przyznaniu świadczeń i zasiłków z pomocy społecznej, w przypadku ich pobierania;
  6. postanowienie Sądu Rejonowego w przypadku, kiedy wniosek składa opiekun prawny lub pełnomocnik;

 

Dodatkowo do wniosku na likwidację barier architektonicznych należy dołączyć: projekt i kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach), zgodę właściciela budynku oraz dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu);
Natomiast do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych dodatkowo fakturę PROFORMA. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

Drukuj E-mail

W aktywności siła 

 
 
informator_przemoc.gif
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech